XXII sesja Rady Gminy

Poniedziałek, 26 Listopad 2012 11:46 Administrator
Drukuj

Informujemy, że na dzień  30 listopada 2012r. o godz.14.00   zwołana została XXII sesja  Rady Gminy w Domu Ludowym w  Woli Jasienickiej. Porządek obrad sesji:

 2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu  XXI  sesji Rady Gminy.

4.      Informacja z realizacji  uchwał i wniosków  z poprzedniej  sesji.

5.      Informacja o pracy Wójta  Gminy w okresie między sesjami oraz  o działaniach inwestycyjnych gminy.

6.      Informacja o pracy komisji w okresie między sesjami.

7.      Podjęcie uchwał w sprawie :   

1)      wprowadzenia zmian  w budżecie gminy na 2012r.

2)      ponownego rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy

3)      określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  na 2013r.

4)      ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie

5)      ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz wzoru informacji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości

6)      programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi  na rok 2013.

7)      postanowienia  o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

8)      metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki za pojemnik

9)      terminu, częstotliwości  i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

10)  określenia szczegółowego  sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania  tych odpadów

11)  ustalenia wzoru deklaracji o wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej  przez właścicieli  nieruchomości położonych na terenie Gminy  Jasienica Rosielna 

8.      Zapytania i interpelacje radnych.

9.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

10.  Wolne wnioski i informacje.

11.  Zakończenie sesji.

Zmieniony: Środa, 23 Lipiec 2014 09:42