XXV sesja Rady Gminy zwołana została na 19 marca 2013r.

Czwartek, 14 Marzec 2013 07:17 Administrator
Drukuj

Informujemy, że na dzień  19 marca 2013r. o godz.14.00   zwołana została XXV sesja  Rady Gminy w Domu Ludowym w  Woli Jasienickiej. Porządek obrad sesji:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad .

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu  XXIV  sesji Rady Gminy.

4.      Informacja z realizacji  uchwał i wniosków  z poprzedniej  sesji.

5.      Informacja o pracy Wójta  Gminy w okresie między sesjami oraz  o działaniach inwestycyjnych gminy.

6.      Informacja o pracy komisji w okresie między sesjami.

7.      Podjęcie uchwał w sprawie:   

1)      wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

2)      zmian w  wieloletniej prognozie finansowej

3)      zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w WFOŚIGW w Rzeszowie

4)      zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia

5)      zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów

6)      zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalania  opłaty  za gospodarowanie odpadami  komunalnymi oraz wysokości tej opłaty

7)      zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica Rosielna

8)      zmiany statutu ZWiK Gminy Jasienica Rosielna w Bliznem

9)      wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasienica Rosielna na rok 2013

10)  opłat za świadczenia w prowadzonych  przez gminę przedszkolach publicznych

11)  wyrażenia zgody na  wyodrębnienie  w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2014rok

12)  wyrażenia zgody na sprzedaż działki

13)  nieodpłatnego przejęcia działki  nr 7521/4 położonej w Bliznem

14)  nieodpłatnego przejęcia działek  nr 1667 i 1673 położonych w Bliznem

15)  nieodpłatnego przejęcia działek  nr 1252 i 1309 położonych w Bliznem

16)  nieodpłatnego przejęcia działek  nr 2768 i 2757 położonych w Bliznem 

8.      Sprawozdanie z realizacji  programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w 2012r.

9.      Sprawozdanie z osiągniętych w 2012r. średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jasienica Rosielna

10.  Zapytania i interpelacje radnych.

11.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

12.  Wolne wnioski i informacje.

13.  Zakończenie sesji.