Raport z monitoringu kodeksu etycznego w Gminie Jasienica Rosielna za 2012rok

Czwartek, 24 Styczeń 2013 12:47 Administrator
Drukuj

Sporządzony w dniu 27 grudnia 2012r., na podstawie §3 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2011/UG Wójta Gminy Jasienica Rosielna z dnia 10 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Gminy Jasienica Rosielna oraz corocznego przeglądu i monitoringu postawy etycznej pracowników Urzędu Gminy Jasienica Rosielna.

Celem przeglądu i monitoringu postawy etycznej pracowników jest zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna. Procedura przeglądu zrealizowana została poprzez zebranie ankiet zewnętrznych  (dla mieszkańców) i ankiet wewnętrznych  (dla pracowników).

Ankiety  zewnętrzne oceny urzędu dostępne były w Sekretariacie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej  Urzędu Gminy Jasienica Rosielna www.jasienicarosielna.pl. Mieszkańcy mogli  oceniać stopień stosowania się pracowników Urzędu Gminy Jasienica Rosielna do zapisów Kodeksu Etycznego oraz jakość usług świadczonych przez urzędników. Do dnia sporządzenia raportu nie wpłynęła żadna ankieta od mieszkańców.

Ankiety wewnętrzne zostały wypełniane przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna w listopadzie w liczbie 19 ankiet. Wszyscy pracownicy oświadczyli, że zapoznali się z treścią  Kodeksu Etycznego          / pisemne potwierdzenia zapoznania znajdują się w aktach osobowych wszystkich pracowników/. Wszyscy akceptują zapisy Kodeksu, uważają że jest potrzebny i spełnia swoje zadanie. Żaden pracownik nie proponował wprowadzenia  zmian do Kodeksu Etycznego. Innych uwag nie wniesiono.

Na podstawie dokonanej analizy należy stwierdzić, że mieszkańcy w 2012r. nie byli zainteresowani monitorowaniem postawy etycznej pracowników. Wnioski nasuwające się po kolejnym przeglądzie Kodeksu Etyki wśród społeczności lokalnej to przede wszystkim wciąż jeszcze zbyt mała świadomość funkcjonowania Kodeksu wśród mieszkańców i zapewne wynikający z tego faktu brak motywacji do wypowiadania się w tej kwestii.
Zaleceniem na najbliższy rok w przedmiotowym względzie powinno być zatem dalsze uświadamianie i dbałość o stały dostęp do treści Kodeksu Etyki wszystkich mieszkańców Gminy Jasienica Rosielna oraz umożliwienie im każdorazowego wypowiedzenia się oraz zgłaszania uwag dotyczących funkcjonowania Kodeksu.Natomiast pracownicy posiadają wiedzę w tym temacie i akceptują wprowadzone Kodeksem Etycznym zasady.