Uchwały podjęte na XXII sesji Rady Gminy

Piątek, 07 Grudzień 2012 12:49 Administrator
Drukuj
W dniu 30 listopada 2012r. odbyła się  XXII  sesja Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej,na której  podjęto następujące uchwały:

1)      wprowadzenia zmian  w budżecie gminy na 2012r.

2)      ponownego rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy

3)      określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  na 2013r.

4)      ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział terenowy w Rzeszowie

5)      ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz wzoru informacji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości

6)      programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi  na rok 2013.

7)      terminu, częstotliwości  i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

8)      określenia szczegółowego  sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania  tych odpadów

9)      ustalenia wzoru deklaracji o wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej  przez właścicieli  nieruchomości położonych na terenie Gminy  Jasienica Rosielna

10)   zaciągnięcia zobowiązania  na realizację zadania pn. „Nowoczesny rozwój placówek oświatowych w Gminie Jasienica Rosielna  dzięki inwestycjom w przebudowę, modernizację i wyposażenie” . 

Pełny tekst uchwał opublikowany jest na  stronie http://jasienica.bip.krosoft.pl