Uchwały podjęte na XXIII sesji Rady Gminy

Środa, 02 Styczeń 2013 13:07 Administrator
Drukuj

W dniu 27 grudnia 2012r. odbyła się  XXIII  sesja Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej,na której  podjęto następujące uchwały:

- w sprawie wprowadzenia zmian  w budżecie gminy na 2012r.

- w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej  Gminy Jasienica Rosielna

- w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty 

 - w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jasienica Rosielna

- w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Jasienica Rosielna

 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej

- w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Jasienica Ros. na lata 2013-2015

- w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  w Gminie Jasienica Rosielna na 2013r

- w sprawie  zaciągnięcia zobowiązania finansowego w związku z realizacją inwestycji pn. „Poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej poprzez rozbudowę i wyposażenie budynku administracyjnego w Jasienicy Rosielnej”

- w sprawie  zaciągnięcia zobowiązania finansowego w związku z realizacją inwestycji pn. „Wykonanie boisk sportowych przy SP i Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej w ramach budowy kompleksu MOJE BOISKO – ORLIK2012

 Pełny tekst uchwał opublikowany jest na  stronie http://jasienica.bip.krosoft.pl