XXIII sesja Rady Gminy

Czwartek, 20 Grudzień 2012 11:27 Administrator
Drukuj

Informujemy, że na dzień  27 grudnia 2012r. o godz.14.00   zwołana została XXIII sesja  Rady Gminy w Domu Ludowym w  Woli Jasienickiej. 

Porządek obrad sesji:

 1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad .

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu  XXII  sesji Rady Gminy.

4.      Informacja z realizacji  uchwał i wniosków  z poprzedniej  sesji.

5.      Informacja o pracy Wójta  Gminy w okresie między sesjami oraz  o działaniach inwestycyjnych gminy.

6.      Informacja o pracy komisji w okresie między sesjami.

7.      Podjęcie uchwał w sprawie :   

1)      wprowadzenia zmian  w budżecie gminy na 2012r.

2)      zmian w wieloletniej prognozie finansowej  Gminy Jasienica Rosielna

3)      metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty

4)      terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

5)      ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jasienica Rosielna

6)      uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Jasienica Rosielna

7)      zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej

8)      uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Jasienica Ros. na lata 2013-2015

9)      uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  w Gminie Jasienica Rosielna na 2013r

 8.      Zapytania i interpelacje radnych.

9.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

10.  Wolne wnioski i informacje.

11.  Zakończenie sesji.