Gmina Jasienica Rosielna

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Jasienica Rosielna

Projekt NOWY ZAWÓD SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO

Drukuj PDF

 
EFS
Nazwa priorytetu: 2- Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Nazwa działania: 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
Tytuł projektu: Nowy zawód szansą na lepsze jutro
Nazwa projektodawcy: Gmina Jasienica Rosielna
Beneficjenci ostateczni: Rolnicy i domownicy ( z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne) oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie
Okres realizacji: od 02.10.2006r. do 15.06.2007r.
Całkowita wartość projektu: 242 537,30 PLN
Kwota dofinansowania: 242 537,30 PLN

Cel działania:
Polskie rolnictwo charakteryzuje się niekorzystną strukturą agrarną i społeczną, powodując rozdrobnienie struktury gospodarstw oraz występowaniem nadwyżek siły roboczej na obszarach wiejskich. Integracja z UE powoduje wzmożenie presji konkurencyjnej oraz wzrost wymogów, związanych z bezpieczeństwem i jakością żywności oraz warunkami produkcji. Sytuacja ta, pogłębia nadal wzrost bezrobocia na obszarach wiejskich oraz marginalizacji osób zaprzestających prowadzenia działalności rolniczej. Realizowane przedsięwzięcie stwarza warunki ułatwiające takim osobom znalezienie zatrudnienia poza sektorem. Założone w projekcie szkolenia, mają na celu zmianę kwalifikacji zawodowych rolników, którzy szukają nowych możliwości pozyskania dochodów z działalności poza rolnictwem. Cel określony dla Działania 2.3 ZPORR to,,...dostosowanie osób do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno-ekonomicznych oraz przygotowanie ich do wykorzystania szans związanych z powstaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich poprzez stworzenie warunków ułatwiających osobom zatrudnionym w rolnictwie znalezienia pracy poza sektorem rolnym...". Projekt przyczyni się do realizacji tego celu.

Skrócony opis projektu:
Głównym celem projektu jest dostosowanie rolników i domowników do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno-ekonomicznych oraz przygotowanie ich do wykorzystania szans związanych z powstaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich poprzez stworzenie warunków ułatwiających osobom odchodzącym z rolnictwa oraz ich domownikom znalezienia pracy poza sektorem rolnym.
Projekt zakłada realizację następujących kursów:
 • przedsiębiorczości "Zostań własnym szefem",
 • prawa jazdy kategorii C i C+E,
 • operatora urządzeń dźwignicowych,
 • kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
łącznie dla 60 beneficjentów z terenu gminy Jasienica Rosielna oraz gmin sąsiednich. Realizacja projektu umożliwi beneficjentom pozyskanie nowych kwalifikacji zawodowych: kierowca samochodów ciężarowych - kod 832302, operator wózków jezdniowych - kod 833401, maszynista i operator maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewnych - kod 833390 oraz umożliwi zdobycie podstaw wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, niezbędnej do samozatrudnienia bądź też aktywnego poszukiwania pracy.
Dane adresowe:
Urząd Gminy w Jasienicy Rosielnej
36-220 Jasienica Rosielna 240
tel./fax. 013 430 60 33 (wew. 53)
Biuro projektu czynne w godzinach od 715 do 1515  od poniedziałku do piątku, pokój nr 1
Koordynator projektu - mgr Alina Malinowska

Galeria:  


 


Przydatne strony internetowe:
 1. Portal Funduszy Strukturalnych - www.funduszestrukturalne.gov.pl
 2. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - www.zporr.gov.pl
 3. Europejski Fundusz Społeczny - www.efs.gov.pl
 4. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - www.mrr.gov.pl
 5. Samorząd Województwa Podkarpackiego - www.wrota.podkarpackie.pl
 6. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - www.wup-rzeszow.pl


Zmieniony: Piątek, 20 Marzec 2009 13:39  

Tu jesteśmy:

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 

Urząd Gminy Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240, powiat Brzozów, woj. Podkarpackie
tel./fax (13) 430 60 33, (13) 430 60 32, (13) 430 60 34, (13) 430 60 48
e-mail: urzad@jasienicarosielna.pl, www.jasienicarosielna.pl
konto bankowe: PBS Sanok O/Jasienica Rosielna nr k. 67 8642 1067 2009 6700 1704 0002
Urząd Gminy - NIP : 686-10-55-230, Gmina Jasienica Rosielna - NIP: 686-15-76-360